Longueuil — Saint-Lambert

Période

HORAIRE

Période

HORAIRE

 

1ER CYCLE (sec. 1 et 2)

2E  CYCLE (sec. 3, 4 et 5)

 

(lundi au jeudi)

(lundi au jeudi)

 

1

9 h 30 – 10 h 52
Battement 5 minutes

1

9 h 30 – 10 h 52

 

2

10 h 57 – 12 h 19

 

PAUSE (21 min)
10 h 52 – 11 h 13 (cloche : 11 h 08)

 

 

DINER (54 min)
12 h 19 – 13 h 15 (Cloche : 13 h 10)

2

11 h 13 – 12 h 35
Battement 8 minutes

 

 

 

3

12 h 43 – 13 h 13 (30 min)

 

3

13 h 15 – 14 h 37

 

DINER (55 min)
13 h 13 – 14 h 08 (cloche : 14 h 03)

 

 

PAUSE (26 min)
14 h 37 à 15 h 03 (cloche : 14 h 58)

 

14 h 08 – 15 h 00 (suite 52 min)
Battement 8 minutes

 

4

15 h 03 – 16 h 25

4

15 h 08 – 16 h 30

 

 

HORAIRE DU VENDREDI

1

9 h 30 – 10 h 13
Battement 5 minutes

1

9 h 30 – 10 h 13
Battement 5 minutes

 

2

10 h 18 – 11 h 01
Battement 5 minutes

2

10 h 18 – 11 h 01
Battement 5 minutes

 

3

11 h 06 – 11 h 49

 

DINER (45 min)
11 h 01 – 11 h 46 (cloche : 11 h 39)

 

 

DINER (45 min)
11 h 49 – 12 h 34 (cloche : 12 h 29)

3

11 h 46 – 12 h 29
Battement 5 minutes

 

4

12 h 34 – 13 h 17

4

12 h 34 – 13 h 17

 

Horaire d’école

Période
1er cycle (1re et 2esec.)
Du lundi au jeudi
Période
1er cycle (1re et 2esec.)
Horaire du vendredi
1
9 h 30 - 10 h 52
Battement 5 minutes
1
9 h 30 - 10 h 13
Battement 5 minutes
2
10 h 57 - 12 h 19
2
10 h 18 - 11 h 01
Battement 5 minutes
DÎNER (54 min.)
12 h 19 - 13 h 15
(cloche : 13 h 10)
3
13 h 15 - 14 h 37
3
11 h 06 - 11 h 49
Pause (26 min.)
14 h 37 - 15 h 03
(cloche : 14 h 58)
DÎNER (45 min.)
11 h 49 - 12 h 34
(cloche : 12 h 29)
4
15 h 03 - 16 h 25
4
12 h 34 - 13 h 17
2e cycle (3e à 5esec.)
Du lundi au jeudi
2e cycle (3e à 5esec.)
Horaire du vendredi
1
9 h 30 - 10 h 52
1
9 h 30 - 10 h 52
Battement 5 minutes
Pause (21 min.)
10 h 52 - 11 h 13
(cloche 11 h 08)
2
10 h 18 - 11 h 01
Battement 5 minutes
2
11 h 13 - 12 h 35
Battement 8 minutes
DÎNER (45 min.)
11 h 01 - 11 h 46
(cloche : 11 h 39)
3
12 h 43 - 13 h 13 (30 min.)
3
11 h 46 - 12 h 29
Battement 5 minutes
DÎNER (55 min.)
13 h 13 - 14 h 08
(cloche : 14 h 03)
14 h 08 - 15 h 00 (suite de la 3e période - 52 min.)
Battement 8 minutes
4
15 h 08 - 16 h 30
4
12 h 34 - 13 h 17

Ville de Sainte-Catherine

1er cycle
(1re et 2e secondaire)

2e cycle
(3e, 4e et 5e secondaire)

Périodes

Lundi  au  vendredi

Période

Lundi  au  vendredi

1

7h10  –  8h25

1

7h10  –  8h25

 

Battement
8h25  –  8h32

 

Battement
8h25  –  8h32

2

8h32 –  9h47

2

8h32 –  9h47

 

Dîner
9h47  –  10h37

 

Battement
9h47 –  9h54

 

 

3

9h54  –  11h09

3

10h37  –  11h52

 

Dîner
11h09  –  11h59

4

11h59  –  13h14

4

11h59  –  13h14

Période
VSCII
1er cycle (1re et 2esec.)
Du lundi au vendredi
Période
VSCII
2e cycle (3e à 5esec.)
Du lundi au vendredi
1
7 h 10 - 8 h 25
Battement 7 minutes
1
7 h 10 - 8 h 25
Battement 7 minutes
2
8 h 32 - 9 h 47
2
8 h 32 - 9 h 47
Battement 7 minutes
DîNER
9 h 47 - 10 h 37
3
9 h 54 - 11 h 09
3
10 h 37 - 11 52
Battement 7 minutes
DîNER
11 h 09 - 11 h 59
4
11 h 59 - 13 h 14
4
11 h 59 - 13 h 14